Urbanisme

Serveis i actuacions

 • Adequació al ordenament urbanístic vigent.
 • Determinació de la classificació de sòl - urbà, urbanitzable i no urbanitzable- al detall.
 • Adquisicions de la condició de sol urbà de terrenys inclosos en àrees consolidades, sotmesos al procés d'integració al teixit urbà i pel grau d'urbanització.
 • Obtenció de llicència urbanística per sòl urbà consolidat i no consolidat.
 • Situacions de cessió de terrenys per regularitzar alienacions o per completar la xarxa viària.
 • Plans de millora urbana (PMU) de reforma interior, remodelació urbana, transformació d'usos o reurbanització del teixit urbà.
 • Iniciativa i desenvolupament de polígons d'actuació urbanística.
 • Cessions de sòl urbà no consolidat a l'Ajuntament i de l'aprofitament urbanístic.
 • Gestió de associacions administratives de cooperació
 • Gestió de associacions administratives de contribuents

Arquitecte urbanista

 • Identificació de finques cadastrals i registrals.
 • Informes i dictàmens urbanístics en general.
 • Cèdules d'habitabilitat de segona ocupació.
 • Parcel·lacions, compartimentacions, divisions i agregacions, etc.
 • Projectes i direccions d' obres d'urbanització.
 • Certificats d'obra nova i d'antiguitat.
 • Projectes de divisió en règim de propietat horitzontal.
 • Certificacions energètiques.
 • Desenvolupament de sòl urbanitzable delimitat mitjançant un pla parcial urbanístic (PPU).
 • Desenvolupament de sòl urbanitzable no delimitat via un pla parcial de delimitació (PPD).
 • Accions en altre instruments de planejament derivat: plans especials urbanístics (PEU) i plans de millora urbana (PMU).
 • Impugnació dels instruments de planejament via recurs contenciós administratiu.
 • Assessorament en cessions de sòl urbanitzable.
 • Repartició de beneficis i càrregues entre els propietaris en sòl urbanitzable delimitat via la reparcel·lació.
 • Assessorament en la limitació dels dret d'ús, gaudi i disposició dels propietaris de sòl no urbanitzable.
 • Estudis de la qualificació de zones i les prescripcions urbanístiques d'ús, intensitat i tipologia edificatòria.
 • Accions en els usos del sòl: residencial, industrial, comercial, terciari, etc.
 • Estudis al detall i ordenacions volumètriques.