Dret Civil

Àmbit civil personal

 • Exercici legal de drets i llibertats.
 • Defensa drets morals: honor, intimitat, pròpia imatge.
 • Modificacions de la capacitat d'obrar jurídica.
 • Institucions tutelars de protecció de la persona.
 • Declaracions de prodigalitat i capacitat.
 • Administradors patrimonials, defensors judicial, etc.
 • Patrimonis protegits de persones incapacitades.
 • Assessorament jurídic sobre persones d'absents.

Família

 • Divorcis.
 • Modificació de convenis reguladors.
 • Revisión de guardia y custodia.
 • Separacions convivencials.

Patrimonial

 • Conflictes de cotitularitat de drets i béns.
 • Liquidació de situacions possessòries.
 • Acció reivindicatòria de la possessió.
 • Conflictes en drets reals limitats: usdefruit, emfiteusi, superfície, habitació, pignoració, retenció, etc.
 • Institucions legals d'assignació i distribució de béns.
 • Acció negatòria contra servituds i immissions.
 • Drets d'adquisició preferents: opció, tanteig i retracte.
 • Accions legals contra pertorbacions de las possessió de ple dret del gaudi de la propietat.
 • Procediments concursals.

 

 

Successions

 • Successions sense testament.
 • Dret a la llegítima per descendents i parents.
 • Institucions d'hereu/va sota condició.
 • Situacions d'ineficàcia de llegats.
 • Reclamació de llegataris pretèrits.
 • Estudi del dret d'acreixement.
 • Aplicació de substitucions: vulgar, pupil·lar i exemplar.
 • Assessorament a fiduciari, fideïcomissaris i marmessors.

Obligacions i contractes

 • Estudi de validesa d'obligacions.
 • Assessorament pactes contractuals.
 • Control de condicions generals de contractació.
 • Reclamació d'abusivitat de clàusules.
 • Reclamació per vicis ocults.
 • Validesa de clàusules resolutives, suspensives i personals.
 • Assessorament canvi circumstàncies 'Rebus sic stantibus'.
 • Drets de defensa de consumidors.
 • Responsabilitat fora de contracte -extracontractual-.

Comunitats

 • Drets de comuners.
 • Alienació i reclamació del bé comú.
 • Conflictes d'interessos, mediació i via jurisdiccional.
 • Règims de propietat horitzontal.
 • Impugnació judicial d'acords perjudicials.
 • Informes de distribució de càrregues i drets d'elements comuns.
 • Redacció d'informes sobre legalitat i oportunitat.