Dret Administratiu

Via administrativa

 • Procediments administratius.
 • Afectats en actes administratius.
 • Participació com a tercer interessat.
 • Recursos contra actes administratius.
 • Recursos contra actes resolutoris i actes de tràmit qualificats.
 • Activitat material de l'administració que constitueix via de fet.
 • Impugnació d'actes tàcits i expressos que li causin perjudici.
 • Supervisió de la legalitat en el procediment administratiu.
 • Concessions administratives, llicències, autoritzacions, etc.
 • Assessorament en contractació pública subjecta a regulació harmonitzada.
 • Contractes administratius: qüestions litigioses, adjudicació, efectes, compliment, l’extinció, etç.
 • Contractes civils amb l'administració: qüestions litigioses del compliment, efectes i extinció en jurisdicció civil.
 • Participació en procediments públics.
 • Assessorament en procediments especials.

Reclamació responsabilitat patrimonial

 • Responsabilitat objectiva de l'administració.
 • Comprovació causalitat en situacions de responsabilitat de l'administració.
 • Supòsits d'obligació del ciutadà de suportar el dany causat.
 • Lesions pel funcionament anormal dels serveis públics.
 • Defensa del principi d'igualtat en la distribució de les càrregues públiques.
 • Supòsits de responsabilitat extracontractual.
 • Altres instruments de reparació dels danys.
 • Medi ambient.

Expropiacions forçoses

 • Acords d'indemnització amb l'administració.
 • Legalitat de la declaració d'utilitat pública.
 • Assessorament en acord de necessitat d'ocupació.
 • Al·legacions tècniques sobre els béns i drets a expropiar.
 • Assessorament en el preu just.
 • Reclamació del interessos legals per demores.
 • Canvis de causa operativa d'expropiació.
 • Dret de reversió del bé o dret expropiat.

Via jurisdiccional contenciosa-administrativa

 • Direcció lletrada de en la via contenciosa-adminsitrativa.
 • Impugnació d'actes de l'administració pública per manca legalitat.
 • Recursos judicials contra actes definitius i contra actes de tràmit qualificats.
 • Protecció de la possessió contra ingerències de l'administració.
 • Resposta a la inactivitat de l'administració obligada a una prestació.
 • Recurs indirecte contra actes administratius d'aplicació de reglament ilegal.
 • Impugnació de normes amb rang de reglament.
 • Impugnació deactivitat material de l'administració que constitueix via de fet.
 • Via d'excepció d'inaplicació de reglaments il·legals o contraris al rang normatiu.
 • Tutela de drets fonamentals en via jurisdiccional contenciosa-administrativa per procediment preferent i sumari.