Josep Forns, Arquitecte

Entre tots els col·laboradors de Domènec Forns Advocats, Josep Forns, arquitecte col·legiat, mereix una menció especial. A sobre de les tasques d'aquitecte, els seu coneixement brinda al despatx un avantatge diferencial en els assumptes que li són propis i connexes.

Plans urbanístics i projectes

 • Planejament de tipus general.
 • Planejament de tipus derivat: Plans Parcials i Plans de Millora Urbana.
 • Plans Especials.
 • Estudis de Detall i Ordenacions Volumètriques.
 • Projectes de Reparcel·lació.
 • Parcel·lacions, compartimentacions, divisions i agregacions, etc.
 • Projectes i direccions d' obres d'urbanització. 

Estudis previs, Avantprojectes, Projectes i Direccions d’Obra de:

 • Habitatge unifamiliar aïllat.
 • Cases entre mitgeres.
 • Cases Adosades.
 • Edificació residencial assistencial.
 • Naus industrial i locals magatzem.
 • Edificis d'equipaments comercials.
 • Edificació d'equipaments socials, culturals i esportius.
 • Parcs i zones enjardinades.

Documentació tècnica:

 • Projectes de divisió en règim de propietat horitzontal.
 • Certificats d'obra nova i d'antiguitat.
 • Identificació de finques cadastrals i registrals.
 • Informes i dictàmens en general.
 • Cèdules d'habitabilitat de segona ocupació.
 • Certificació energètica d'edificis preexistents.

Gestió i assessorament urbanístic en general:

 • Gestió, administració i secretaria d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores (Juntes de Compensació, de Conservació, Associacions Administratives de Cooperació, etc.).
 • Gestió i assessorament de Promocions Immobiliàries: Estudis de Promoció.
 • Gestió, assessorament i administració de Comunitats de Béns i de Comunitats de Propietaris.
 • Assessorament tècnic i administració de finques.