Dret Civil

L'àmbit del Dret Civil inclou un conjunt de normes diverses que regulen les relacions jurídiques privades des del naixement fins la defunció, incloent les relacions contractuals i de comunitat

Àmbit de la persona

 • Defensa i exercici legal de drets i llibertats.
 • Modificacions de la capacitat d'obrar jurídica.
 • Modificacions en el veinatge civil.
 • Canvis en l'estat civil.
 • Intersecció entre dret comú i autonòmic.
 • Institucions tutelars de protecció de la persona.
 • Declaracions de prodigalitat i defensa.
 • Nacionalitat i estrangeria.
 • Accidents de trànsit.
 • Drets morals: honor, intimitat, pròpia imatge.
 • Incapacitacions legals.
 • Administradors patrimonials, defensors judicial, etc.
 • Accions en del Registre Civil.
 • Patrimonis protegits de persones incapacitades.
 • Assessorament jurídica d'absents.
 • Drets com a consumidors, responsabilitat i accions legals.

Dret de successions

 • Institucions d'hereu/va sota condició.
 • Successions sense testament.
 • Dret a la llegítima per descendents i parents.
 • Drets viudals.
 • Testaments, codicils i memòries testamentàries.
 • Situacions d'ineficàcia de llegats.
 • Interpretació pòstuma de la voluntat del testador.
 • Nul·litat de disposicions testamentàries.
 • Reclamació per part de legataris pretèrits.
 • Acció dels creditors del causant de l'herencia.
 • Dret d'acreixement.
 • Substitucions: vulgar, pupil·lar i exemplar.
 • Fideïcomís: acció del fiduciari i el fideïcomissari.
 • Liquidació possessòria d'herències.
 • Marmessors.

Comunitats

 • Distribució de càrregues i drets en elements comuns.
 • Presa d'acords de la junta i força obligatòria.
 • Impugnacions judicials d'acords comunitaris.
 • Mediació de conflictes entre propietaris.
 • Comunitats ordinària indivisa i romana.
 • Divisions del bé comú i constitució.
 • Drets i deures dels comuners.
 • Regles privades de comunitat.
 • Conflictes d'interessos sobre comú.
 • Alienació o guarda del bé comú.
 • Exercici de dret d'adquisició preferent.
 • Comunitats en mà comuna o mancomunades.
 • Règims de propietat horitzontal, de veïns, juntes, etc.

Dret de família

 • Règims econòmics matrimonials i assessorament en capítols matrimonials.

 • Parelles estable: pactes de convivència i pactes de futur.

 • Divorcis.

 • Convenis reguladors.
 • Guarda i custòdia de fills.

 • Reconeixement i impugnació de filiació.

 • Exercici de dret d'aliments entre parents.

 • Ús de l'habitatge familiar.

 • Negocis entre cònjugues.
 • Adquisicions amb pacte de supervivència.

 • Sistemes convencionals de participació.

 • Execució i modificació del conveni regulador.

 • Dret a pensió o a prestació compensatòria.

 • Separació convivencial.

 • Mediació familiar.

Obligacions i contractes

 • Validesa i extensió d'obligacions i contractes.
 • Negocis entre particulars.
 • Pactes contractuals i clàusules.
 • Drets de crèdit.
 • Nulitat de clàusules abusives.
 • Dret hipotecari i registral.
 • Prescripció i caducitat de negocis jurídics.
 • Situacions col·lisió de drets de crèdit.
 • Responsabilitat civil fora de contracte o extracontractual.
 • Revisió de pactes nuls.
 • Reclamació per vicis i subsanació.
 • Invalidesa de contractes dolosos.
 • Rescissió per lesió per cancel·lar transmissions.
 • Clàusules: resolutives, suspensives i personals.
 • Aplicació dels principis d'equitat i de bona fe.
 • Responsabilitat civil derivada de delictes.

Patrimonial

 • Cotitularitat de drets i béns.
 • No concordança entre possessió i propietat.
 • Drets reals limitats: usdefruit, emfiteusi, superfície, cens, habitació, pignoració, retenció, etc.
 • Institucions legals d'assignació i distribució de béns.
 • Patrimonis interins i patrimonis col·lectius.
 • Canvis sobrevinguts en les circumstàncies econòmiques.
 • Drets d'adquisició preferents: opció, tanteig i retracte.
 • Impugnació de negocis per enriquiment injust.
 • Drets reals de garantia: anticresi, penyora, retenció etc.
 • Accions reivindicatòria i restitutòria de la possessió i el gaudi de la propietat.
 • Accions legals contra pertorbacions de las possessió de ple dret.
 • Adquisició de béns per possessió continuada pública.
 • Legalitat de negocis gratuïts.

idespanol

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para facilitar la navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de la política de cookies. Pulse el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies